Algemene voorwaarden Rouze

Versie: 20 november 2019
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Rouze B.V., -gevestigd op Nieuwendammerstraat 1A, 1023 AA te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76223671-, aanbiedt. Rouze behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale dienst van Rouze stem je in met de algemene voorwaarden.  

Dienst
Rouze biedt luisterverhalen (de Dienst) aan via haar website (www.rouze.me – de Website). De Dienst is beschikbaar voor iedereen die inlogt en betaalt voor één of meerdere verhalen (hierna de Gebruiker). Als Gebruiker krijg je toegang tot (een deel van) de Dienst.
Rouze behoudt zich het recht voor om luisterverhalen te verwijderen, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Tevens kan Rouze de Dienst beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Gebruikmaken van de Dienst
Via de Website kun je je als Gebruiker aanmelden door in te loggen en maak je vervolgens de keuze of je tot één of meerdere luisterverhalen toegang wilt krijgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van jouw inloggegevens. Als je je gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op je inlog, laat het dan direct weten. Rouze heeft het recht een verzoek tot toegang van de luisterverhalen te weigeren.

Prijs en betaling
Wanneer je de benodigde gegevens hebt ingevuld op de website (naam en emailadres), ontvang je automatisch per mail een bevestiging (let op je spambox). Betaling dient via de online betaalservice iDEAL te geschieden. Rouze heeft het recht om de prijs van gebruik voor het luisteren van de verhalen te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Wanneer je onze Dienst wilt gebruiken heb je de volgende keuzes:

  • preview luisteren van de verhalen (gratis)
  • 1 aflevering aanschaffen tegen betaling van €0,49
  • 1 serie aanschaffen tegen betaling van €1,99                    
  • alle verhalen aanschaffen tegen betaling van €3,99 (exclusief de verhalen die op een later moment geplaatst worden)

Duur en beëindiging
De Dienst kan voor onbepaalde tijd gebruikt worden.

Aansprakelijkheid
Rouze is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Rouze.

Privacy
Rouze vindt privacy belangrijk. Rouze behandelt persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Rouze verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen om het gebruik van de Dienst mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Rouze zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als Rouze daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. Bekijk ook het privacybeleid van Rouze.  

Intellectuele Eigendomsrechten
Op alle inhoud en opmaak (zoals o.a. teksten, foto's, beeldmateriaal en andere creaties) van de Dienst rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rouze niet toegestaan (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen of te kopiëren.

Gebruik
Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via Rouze aan te bieden die:

a) racisme, geweld of haat bevorderen;

b) vals of misleidend zijn;

c) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;

d) privacyrechten schenden;

e) inbreuk maken op enige wet- of regelgeving.

f) imiteert of verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;

g) niet-openbare of beveiligde gebieden van de Dienst betreedt;

h) virussen, junk mail, spam, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt.

Vrijgeven van informatie
Rouze heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) de gebruiksovereenkomst te handhaven.

Klachtenregeling
Rouze vindt het belangrijk dat jij blij wordt van onze Dienst. Mocht je desondanks toch ontevreden zijn, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk naar info@rouze.me. Je klacht wordt dan zo snel mogelijk behandeld.

Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.